سازمان حج و زیارت استان قم

تاریخ: 10 بهمن 1398

اعزام به عتبات مقدسه سوریه

جدول برنامه گروه های اعزامی به عتبات مقدسه سوریه از مورخ 10‏/11‏/98 لغایت 27‏/11‏/98 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

 

هوائی پرواز ماهان  تاریخ اعزام  روز شرح  هرینه بزرگ سال  هزینه2-12 سال  هزینه زیر 2 سال  ظزفیت به نفر  ایستگاه پروازی 
98/11/10 بنج شنبه چهار روز و سه شب  35,549,500 29,208,250 3,700,000 50-45  تهران  فرودگاه  امام 
98/11/13 یکشنبه پنج روز و چهار شب 39,955,000 31,411,000 3,700,000 50-45  تهران  فرودگاه  امام 
98/11/17 پنج شنبه چهار روز و سه شب  35,549,500 29,208,250 3,700,000 50-45  تهران  فرودگاه  امام 
98/11/20 یکشنبه پنج روز و چهار شب 39,955,000 31,411,000 3,700,000 50-45  تهران  فرودگاه  امام 
98/11/24 پنج شنبه چهار روز و سه شب  35,549,500 29,208,250 3,700,000 50-45  تهران  فرودگاه  امام 
98/11/27 یکشنبه پنج روز و چهار شب 39,955,000 31,411,000 3,700,000 50-45  تهران  فرودگاه  امام