سازمان حج و زیارت استان قم

تاریخ: 01 شهریور 1399

مبلغ علی الحساب قابل پرداخت مرحله دوم هزینه سفر حج تمتع1400

مبلغ علی الحساب قابل پرداخت مرحله دوم هزینه سفر حج تمتع سال 1400 در 24 گروه اعلام گردیده است و طبق جدول در تصویر فوق می باشد.
  ⭕️ زمان شروع پرداخت مرحله دوم هزینه سفر حج تمتع سال 1400 از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/06/03 لغایت  پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/06/12 می باشد.