چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

حرم مطهر كاظمين (ع)

حرم مطهر كاظمين (عليهما السلام)

ساختمان كنوني حرم از ساخته هاي دوره آغازينِ صفويّه و اضافات دوره هاي بعدي است. معماري و هنر دوره صفويه، از ايوانهاي زيبا و كاشي كاريهاي معرّق نفيس و آينه كاريهاي بديع در آن به وضوح قابل مشاهده است. حرم مطهّر داراي دو گنبد طلايي است كه هر يك بر روي بقعه يكي از دو امام عليهما السلام قرار گرفته است. در زير دو گنبد فضاي مربع مستطيل است كه ميانه دو ديوار شرقي و غربي را دو ستون عظيم در برگيرنده گنبدها اشغال ك

با ورود از ايوان جنوبي، به نخستين رواق و سپس به درون حرم و گنبد خانه نخست در برابر قبر مطهّر حضرت موسي بن جعفرعليه السلام قرار خواهيم گرفت و در پشت سر ايشان قبر مطهّر حضرت جواد(عليه السلام) قرار دارد. پيرامون حرم چهار شبستان بزرگ قرار گرفته و رواقهاي جنوبي و غربي هر يك به ايواني زيبا و بزرگ راه دارد. مجموعه حرم و رواقها را سه صحن وسيع در بردارد كه صحن غربي به نام «صحن قريش» مي باشد. برج و بارو و دروازه هاي هفت گانه صحن با معماري زيباي آن و كاشي كاري نفيس پراكنده در سردرها و كتيبه ها چشم بيننده را مي نوازد.
 

کلید واژگان: حرم كاظمين