ﺳﻪشنبه 19 اسفند 1399
EN

چارت سازمانی

مدیر

ثبت نام و اعزام

نقل و انتقالات اسناد عمره و حج

دبیرخانه  رایانه امورمالی
مهدی صالحی علیرضا خرم دل مهدی آییدی علیرضا شوندی محمدعلی رشادی محسن سلیمانی
داخلی 124 داخلی 308 داخلی 103 داخلی 114 داخلی 111 داخلی 127
           
حراست

راهنمایان و کارگزاران زیارتی

راهنمایان و کارگزاران زیارتی

مسئول دفتر

کارپردازی میز خدمت 
علی پوراسد جواد سلیمی حسین محبی محسن مرادی روح الله حسن زاده فریدون فریدونیان دشتی
داخلی 113 داخلی 110 داخلی 116 داخلی 125 داخلی 114 داخلی 104
           
خدمات خدمات
علی نیازی خدمات