چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

چارت سازمانی

واحد اداری

مسئول مربوطه

تصویر

شماره تماس

داخلی

اتاق

مدیر

مهدی صالحی

37759726 و 37759729

 

طبقه دوم اتاق 210

ثبت نام و اعزام

علیرضا خرم دل 37759726 و 37759729 104 طبقه اول اتاق 210

نقل و انتقالات اسناد عمره و حج

محمد کاظم محیسنی آییدی

37759726 و 37759729

103

طبقه اول اتاق 210

حراست

علی پوراسد

37759726 و 37759729

116

طبقه دوم اتاق 210

راهنمایان و کارگزاران زیارتی

جواد سلیمی

37759726 و 37759729

116

طبقه دوم اتاق 210

دبیرخانه

علیرضا شوندی

37759726 و 37759729

114

طبقه اول اتاق 210

رایانه

محمد علی رشادی

37759726 و 37759729

111

طبقه اول اتاق 210

امورمالی

محسن سلیمانی

37759726 و 37759729

135

طبقه دوم اتاق 210

خدمات

علی نیازی

37759726 و 37759729

106

طبقه اول اتاق 210

مجید فراهانی

37759726 و 37759729

106

طبقه اول اتاق 210